MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY/APRÍL 2024

Pozrite si najdôležitejšie právne novinky v oblasti energetiky za mesiac apríl 2024. ÚRSO zverejnil plánovaný rozsah zmien pripravovaných cenových vyhlášok v energetike. V elektroenergetike sa má významne zmeniť metodika TPS a TSS, ako aj výška G-komponentu. Do MPK ÚRSO predložil aj návrhy pripravovaných pravidiel trhu s elektrinou a pravidiel trhu s plynom.  Viac o týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa dočítate v monitoringu za mesiac apríl 2024, ktorý si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF. Prajeme vám príjemné čítanie!

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY/APRÍL 2024

 

 

 1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 92/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou 

nie

Vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s  plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 230/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

nie

Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z.  ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií 

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti 
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov SR v uplynulom mesiaci. V mesiaci apríl 2024 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmenaniektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

    Pripravuje sa zmena energetických predpisov súvisiaca so zabezpečením prevádzky v čase mimoriadnych okolností 

Dňa 3.5.2024 bol Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) doručený vládny návrh pripravovaného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon o tepelnej energetike“) a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“).

Cieľom návrhu zákona je upraviť vybrané ustanovenia zákona o regulácií, zákona o tepelnej energetike a zákona o energetike tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení alebo ich časti.

Novelou vyššie uvedených zákonov sa má zabezpečiť tiež kontinuita prevádzky takýchto zariadení. V prípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky by totiž mohlo dôjsť k ich poškodeniu, čoho následkom by bolo obmedzenie alebo prerušenie dodávky.

Okrem iného sa navrhujú aj nasledujúce zmeny: 

 • doplnenie kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), 
 • spresnenie prípadov mimoriadnej regulácie vykonávanej ÚRSO,
 • doplnenie dôvodov na zmenu a zrušenie rozhodnutí ÚRSO vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo tepelnej energetike, a
 • úprava práv a povinností dotknutých účastníkov trhu. 

Účinnosť pripravovaného návrhu zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu I. čítania, možno sledovať na tomto odkaze.

      ÚRSO zverejnil navrhované znenie cenových vyhlášok v elektroenergetike, plynárenstve a tepelnej energetike

Dňa 6.5.2024 boli v elektronickej zbierke zákonov SR zverejnené návrhy vyhlášok ÚRSO, ktoré upravujú cenovú reguláciu v energetike. 

Zmeny sa týkajú nasledovných právnych predpisov:

 • vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve (ďalej len „cenová vyhláška v plynárenstve“) (predmetnou vyhláškou by mali byť zrušené: vyhláška č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu a vyhláška č. 451/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve),
 • vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „cenová vyhláška v elektroenergetike“) (predmetnou vyhláškou by mali byť zrušené: vyhláška č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, vyhláška č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike, vyhláška č. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností), a
 • vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „cenová vyhláška v tepelnej energetike“).

O pripravovanom návrhu cenovej vyhlášky v plynárenstve sme vás bližšie informovali v monitoringu za mesiac december 2023.

O pripravovanom návrhu cenovej vyhlášky v elektroenergetike sme vás bližšie informovali v monitoringu za mesiac december 2023.

O pripravovanej zmene cenovej vyhlášky v tepelnej energetike sme vás bližšie informovali v monitoringu za mesiac január 2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k návrhu novej cenovej vyhlášky v plynárenstve, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k návrhu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k návrhu na zmenu cenovej vyhlášky v tepelnej energetike, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

Všetky vyššie uvedené návrhy vyhlášok boli podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predložené do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu predchádzania značným hospodárskym škodám na trhu s plynom, elektrinou a teplom.

    ÚRSO zverejnil navrhované znenie novely pravidiel trhu s elektrinou a novely pravidiel trhu s plynom

Dňa 6.5.2024 boli v elektronickej zbierke zákonov SR uverejnené aj novela vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z. (ďalej len “pravidlá trhu s elektrinou“) a novela vyhlášky ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z. (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“).

O pripravovaných zmenách pravidiel trhu s elektrinou a pravidiel trhu s plynom sme vás bližšie informovali v monitoringu za mesiac marec 2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k novele pravidiel trhu s elektrinou, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu vrátane sprievodnej dokumentácie k novele pravidiel trhu s plynom, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

Návrh pravidiel trhu s elektrinou aj návrh pravidiel trhu s plynom boli predložené do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu predchádzania značným hospodárskym škodám na trhu s elektrinou a plynom. 

    Prichádzajú zmeny obchodovania s emisnými kvótami, dotknú sa aj vás?

Dňa 3.5.2024 bola v elektronickej zbierke zákonov SR zverejnená posledná aktualizácia návrhu zákona, ktorým sa má zmeniť zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní s emisnými kvótami“) a zároveň zákon č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladateľom návrhu zákona je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Podľa dôvodovej správy k návrhu pripravovaného zákona je hlavným nástrojom znižovania emisií skleníkových plynov vo veľkých priemyselných zariadeniach európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ďalej len „EU ETS“). Európska únia vrátane jej členských štátov sa legislatívne zaviazali, že do roku 2030 znížia úroveň emisií skleníkových plynov po odpočítaní ich odstraňovania najmenej o 55 % oproti referenčnému roku 1990.

EU ETS sa má rozšíriť i o odvetvie námornej dopravy, pričom sa má zaviesť aj nový systém obchodovania s emisnými kvótami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia, v ktorom sa má do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií o 42 % v porovnaní s rokom 2005.

Cieľom návrhu zákona je upraviť:

 • nové základné pojmy, 
 • zmeny v bezodplatnej alokácií, konkrétne postupné zrušiť bezodplatnú alokáciu v letectve, 
 • využitie výnosu z aukcií, 
 • platnosť emisných kvót, 
 • nízko uhlíkové mechanizmy, 
 • povinnosti MŽP SR a zrušiť povinnosti okresných úradov. 

Prioritou navrhovanej úpravy je predovšetkým zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

    Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) bola dňa 19.4.2024 vyhlásená výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pre oblasť hodnotenia: výskum/vývoj, pre opatrenie: 8.1.2  Programu Slovensko 2021–2027.

MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje predmetnú výzvu na účely výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov nájdete na tomto odkaze.

Bližšie informácie k výzve sa dozviete TU.

      Informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam je opäť otvorený

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“)  dňa 29.4.2024 zverejnila informáciu, že inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam  je po zavedení nových funkcionalít opäť v prevádzke.

SIEA zároveň uviedla, že v ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. Na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v projekte do roku 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur.

V novom systéme majú domácnosti dlhší čas na výber zariadenia. Pri vypisovaní žiadosti pri tom už nemusia uvádzať konkrétny typ zariadenia, ale stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. Domácnosti si môžu žiadosti až do vydania poukážok upravovať.

Príspevky z tohto projektu je možné využiť na fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, kotly na biomasu a veterné turbíny, ktoré boli inštalované po 30.10.2023. 

Bližšie informácie k danej téme sa dozviete TU.

      ÚRSO sľubuje, že novelizáciou cenových vyhlášok nastane zníženie cien energií a stabilita sústavy

ÚRSO na svojom webovom sídle dňa 19.4.2024 zverejnil informáciu o obsahu pripravovaných cenových vyhlášok v energetike. Podľa ÚRSO je cieľom cenových vyhlášok priniesť zníženie cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a stabilitu pre ostatných účastníkov trhu.

ÚRSO chce s účinnosťou ku 1.7.2024 novelizovať nasledovné cenové vyhlášky:

 • vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike;
 • vyhláška ÚRSO č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu;
 •    vyhláška ÚRSO 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike má priniesť najmä: 

§    zmenu rozsahu a štruktúry oprávnených nákladov, úpravu spôsobu určenia RAB a odpisov,

§    úpravu vstupných parametrov formujúcich výsledné tarify pre prenos, distribúciu a za dodávku elektriny, 

§    zmenu metodiky uplatňovania TPS a TSS, 

§    zvýšenie platby za rezervovanú kapacitu,

§    vyššiu transparentnosť regulácie,

§    spravodlivé a nediskriminačne nastavenie a prerozdelenie nákladov a výnosov medzi jednotlivých účastníkov trhu.

Nová cenová vyhláška v plynárenstve má priniesť: 

§    špecifikáciu ekonomicky oprávnených nákladov a upresnenie výpočtov cien  regulovaných činností v plynárenstve, čo predpokladá pozitívny vplyv pre koncových odberateľov plynu,

§    stabilné a predvídateľné prostredie v oblasti regulácie, či už pre regulované subjekty ako aj pre všetky kategórie odberateľov plynu v SR.

Novela cenovej vyhlášky v oblasti tepla má priniesť: 

§    zmiernenie negatívnych dopadov vysokej inflácie na výšku fixných platieb za teplo všetkým odberateľom, 

§    pozitívny vplyv na cenu tepla,

§    presný spôsob rozdelenia spoločných nákladov pri výrobe tepla a chladu v jednom zariadení, napr. tepelným čerpadlom, čo prinesie zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti platieb za obe komodity pre ich odberateľov.

Viac k danej téme z pohľadu ÚRSO sa dočítate TU.

      Revidované nariadenie REMIT ukladá nové povinnosti pre účastníkov trhu

ÚRSO dňa 25.4.2024 prostredníctvom svojho webového sídla upozornilo účastníkov trhu na ich povinnosti v súvislosti s revidovaným nariadením REMIT.

V nadväznosti na zmeny nariadenia boli do systému národného registra účastníkov trhu CEREMP vložené nové údajové polia pre notifikáciu algoritmického obchodovania a priameho elektronického prístupu, a to s cieľom umožniť účastníkom trhu splniť si svoje povinnosti.

Zrevidované ustanovenia nariadenia REMIT nadobudli účinnosť 7.5.2024, pričom v tomto termíne musia mať dotknutí účastníci trhu splnené nasledovné notifikačné povinnosti:

 • notifikácia algoritmického obchodovania (oznámenie, že na organizovaných trhoch sa uskutočňuje algoritmické obchodovanie podľa článku 5a (2) nariadenia č. 1227/2011, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením č. 2024/1106“);
 • notifikácia priameho elektronického prístupu (DEA), (oznámenie, že na organizovaných trhoch je poskytovaný priamy elektronický prístup podľa článku 5a (3) nariadenia č. 1227/2011, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením č. 2024/1106);
 • notifikácia sub-delegácie DEA (oznámenie skutočnosti, že ako poskytovateľ DEA umožňujem svojim klientom sub-delegovať prístup ich klientom).

ÚRSO zároveň upozorňuje, že vyššie uvedené informácie je potrebné uviesť na konci 1. časti registračného formulára účastníka trhu v CEREMP. Zároveň tieto informácie nebudú zobrazené vo verejnom európskom registri účastníkov trhu.

Viac k danej téme sa dočítate TU.

      SSE informuje o možnosti získať príspevok z programu Zelená podnikom 

Dňa 5.4.2024 sa na stránke Stredoslovenská energetika (SSE) objavila informácia ohľadom národného programu Zelená podnikom, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch. SSE informuje, že prostredníctvom pilotného projektu budú môcť mikro, malé a stredné podniky získať finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov.

SSE bližšie informuje, že poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v podniku. Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden podnik. Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov.

Predmetom podpory budú:

 • zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny ale aj akumulátory energie vo forme batériových úložísk (35 – 45 %, max 70 000 eur),
 • oprávneným nákladom sú aj náklady na vypracovanie energetického auditu (45 %, max. 2 500 eur).

Oprávnenými žiadateľmi o príspevok Zelená podnikom sú mikro, malé a stredné podniky v zmysle nariadenia EK. Patria sem podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú ročný obrat maximálne 50 mil. eur alebo bilančnú sumu maximálne 43 mil. eur. 

Podľa informácií SSE je výzva aktuálne v štádiu prípravy a hoci o poukážky zatiaľ nie je možné žiadať,  SIEA už avizuje jej spustenie v 2. štvrťroku 2024. Povinnou súčasťou žiadosti o príspevok z projektu Zelená podnikom je predloženie energetického auditu. 

Viac o danej téme sa dozviete TU.

      Vyhodnotenie verejnej konzultácie zmeny prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Dňa 12.4.2024 spoločnosť OKTE, a.s. informovala, že od 22. 3. 2024 až 9. 4. 2024 prebehla verejná konzultácia k pripravovanému prevádzkovému poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

OKTE, a.s. uviedla, že do verejnej konzultácie sa zapojili 2 dotknutí účastníci trhu a celkovo boli vznesené 2 pripomienky, z ktorých ale žiadna nebola akceptovaná. 

Text doručených pripomienok spolu s vyjadrením spoločnosti OKTE, a.s. je dostupný TU.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

    Vyhlásenie výzvy LIFE 2024

MŽP SR na svojej webovej stránke dňa 18.4.2024 informovalo o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 571 mil. €. 

Výzva je podľa slov ministerstva vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. 

Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, akčných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci, operačných grantov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Bližšie informácie k výzve sa dočítate TU.

    Výzva MŽP SR na predkladanie námetov na dekarbonizáciu priemyslu

Dňa 12.4.2024 MŽP SR na svojej webovej stránke informovalo, že v rámci pripravovanej výzvy č. 2 na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyzýva priemyselné subjekty zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov EU ETS, aby predkladali námety pre nastavenie výzvy na základe Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z POO na e-mailovú adresu dekarbonizacia@enviro.gov.sk.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

____________________________________________________________________________

Monitoring za mesiac apríl 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy.

______________________________________________________________________________

 

 

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov 
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej 
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú 
právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária 
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Viacej informacií tu.

Súvisiace články

Pavel s výhradami podepsal novelu k vyšší ochraně nejlepší zemědělské půdy

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy má do budoucna přinést novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Současně pr…

V rozvodně Babylon proběhl nácvik havárie transformátoru

V pátek 14. 6. 2024 proběhlo v transformovně Babylon společnosti ČEPS cvičení zaměřené na likvidaci požáru transformátoru. Jeho cí…

ČEZ Prodej chce domácnostem ukázat reálný potenciál úsporných technologií. Zákazníci se mohou do konce června registrovat o fotovoltaiku a tepelné čerpadlo zdarma

Jak moc může běžná česká domácnost v rodinném domě ušetřit díky správně zvolené fotovoltaice a tepelnému čerpadlu, chce ČEZ Prodej…

Elektrárny u Věžnic se lidem otevírají už tuto sobotu. ČEZ nabízí obcím na Vysočině spolupráci při dalším rozvoji větrné energetiky

V sobotu 22. června se veřejnosti otevře jedna z větrných elektráren u Věžnic poblíž Polné na Vysočině. Specialisté ČEZ zájemce pr…

Další teplárny vymění uhlí za ekologické zdroje energie, pomůže jim 20 miliard korun

Dvacet miliard korun z programu HEAT Modernizačního fondu podpoří teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje.

Kalendár akcií

KONFERENCE ENERGETIKA 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA

28. 10. 2024 09:00 - 30. 10. 2024 17:00
Zvolen
Vážená vedecká a odborná komunita, radi by sme Vás pozvali na 27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá tradične nadväzuje na predchádzajúc...

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 10:00 - 08. 11. 2024 12:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

Životní prostředí - prostředí pro život 2024

07. 11. 2024 09:00 - 08. 11. 2024 17:00
Ballingův sál Národní technické knihovny, Praha
Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak šir...

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83348
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1050
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika