MONITORING STAVEBNÍCTVA A ENVIROLEGISLATÍVY/apríl 2024

Pozrite si najdôležitejšie právne novinky z oblasti stavebníctva a envirolegislatívy za mesiac apríl 2024.  Aj tento mesiac vám prinášame aktuálny prehľad vyhlášok k stavebným predpisom. Venujeme sa tiež početným pripravovaným zmenám v oblasti životného prostredia. Viac o týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa dočítate v monitoringu za mesiac apríl 2024, ktorý si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF tu. Prajeme vám príjemné čítanie!

MONITORING STAVEBNÍCTVA A ENVIROLEGISLATÍVY/apríl 2024
  1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

nie

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

nie

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo)

nie

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo)

nie

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

nie

Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách

nie

Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

nie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

nie

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

nie

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

nie

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania

nie

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

nie

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe

nie

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

nie

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

nie

Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

nie

Vyhláška SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

nie

Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

nie

Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve 

nie

Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 

nie

Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

nie

Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

nie

Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

nie

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

nie

Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

nie

Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov

nie

Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

nie

Vyhláška č. 401/2007 Zb. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

nie

Vyhláška č. 311/2009 Z. z. o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

nie

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

nie

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

nie

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

nie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

nie

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

nie

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

nie

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

nie

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

nie

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

nie

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

nie

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nie

Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

nie

Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

nie

Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

nie

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

nie

Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

nie

Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.

nie

Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

nie

Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

nie

Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

nie

Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

nie

Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 

nie

Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

nie

Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

nie

Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac. V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac apríl 2024 publikované žiadne zmeny z vyššie uvedených právnych predpisov. Zaujať by vás však mohli aj naše ďalšie novinky.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

    Aktuálny prehľad prípravy vyhlášok k stavebným predpisom

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstvo dopravy SR pripravujú k novým stavebným predpisomviacero vyhlášok, ktoré majú za cieľ zmodernizovať a zjednotiť postupy pri navrhovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavieb.

Z uvedeného dôvodu pre vás sledujeme všetky relevantné vyhlášky (vrátane schválených) a aktuálne štádia ich legislatívneho procesu. 

Aktuálny stav legislatívneho procesu vyhlášok k stavebným predpisom nájdete v nasledovnej tabuľke:

 

Názov vyhlášky

Číslo a aktuálny stav legislatívneho procesu

Odkaz na vyhlášku/legislatívny proces

1. 

Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 11.10.2023

 

Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.

2. 

Návrh vyhlášky, ktorou savykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výstavbe

PI/2023/263

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

3.

Návrh vyhlášky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb

PI/2023/264

Ukončenie predprípravnej fázy

 

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

4.

Návrh vyhlášky o dokumentácii stavieb

PI/2023/265

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

5.

Návrh vyhlášky o všeobecných technických požiadavkách na stavby

PI/2023/266

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

6.

Návrh vyhlášky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

LP/2024/37

Vyhodnotenie MPK

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

7.

Vyhláška č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti

Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 15.3.2024

 

Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.

8.

Vyhláška č. 69/2024 Z. z. o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 28.3.2024

 

Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.

9.

Návrh vyhlášky o informačnom systéme (URBION)

PI/2023/291

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

10.

Vyhláška č. 54/2024 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 20.3.2024

 

Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.

11.

Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení stavieb

PI/2023/318

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

12.

Návrh vyhlášky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe

PI/2023/227

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

 

Za posledný mesiac nedošlo k zmene v prípade žiadnej zo sledovaných vyhlášok.

Ak sa chcete o pripravovaných a schválených vyhláškach dozvedieť viac, dávame do pozornosti náš článok Prehľad vyhlášok k novým stavebným predpisom, ktorý priebežne aktualizujeme. 

    Zmeny vo vodnom zákone

Dňa 26.4.2024 začalo MPK k predbežnej informácii návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (číslo leg. procesu PI/2024/102).

Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany vôd a vytvorenie podmienok na zlepšenie stavu útvarov podzemnej vody a povrchovej vody alebo zachovanie ich dobrého stavu prostredníctvom doplnenia kompetencií orgánom štátnej vodnej správy, doplnenia povinností právnickým a fyzickým osobám v súvislosti s meraním odpadového množstva odpadových vôd, zabezpečenia sekundárneho čistenia splaškových odpadových vôd, zabezpečenia nakladania so všetkými druhmi odpadových vôd a osobitných vôd tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvalitatívnych cieľov vôd, ako aj rozšírením definície ohrozenia vôd o zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. 

Návrhom zákona sa zavádzajú opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov a možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pre zákonom špecifikované verejnoprospešné vodné stavby a ich súčasti vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe správcu vodohospodársky významného vodného toku, drobného vodného toku alebo právnickej osoby zriadenej alebo založenej štátom. Zároveň spravodlivo uspokojiť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa pod uvedenými stavbami a ich súčasťami náhradou za odňatie ich vlastníckeho práva. 

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Pripravovaná novela vyhlášky o stavebných odpadoch

Dňa 2.5.2024 začalo MPK k predbežnej informácii návrhu vyhlášky MŽP, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (číslo leg. procesu PI/2024/107).

Cieľom návrhu vyhlášky podľa predkladateľa je najmä: (i) úprava požiadaviek na recyklované odpady a odpady z demolácií; (ii) úprava požiadaviek na uskutočnenie odberu a analýz vzoriek, špecifikácia vzorkovania; (iii) špecifikácia požiadaviek na rozsah stanovovaných medzných hodnôt škodlivých látok pre nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál; (iv) úprava požiadaviek na najvyšší možný obsah škodlivín pre nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie ako vedľajší produkt.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Novela zákona o vlastníctve bytov

Dňa 26.4.2024 začalo MPK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (Zákon o vlastníctve bytov, číslo leg. procesu LP/2024/191).

Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov aj pre mimopandemické obdobie.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Nové právne riešenia výskytu veľkých šeliem

Dňa 19.4.2024 bol do NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač č. 270).

Ide o nový pokus o vytvorenie právneho základu na riešenie výskytu veľkých šeliempredovšetkým medveďa hnedého, ktorý svojím výskytom môže predstavovať ohrozenie života, zdravia a majetku.

Návrh zákona obsahuje novelizáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a to ustanovením mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom veľkej šelmy, ako aj opatreniami v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s touto mimoriadnou udalosťou. Vzhľadom na to, že pri výskyte a riešení situácie veľkých šeliem je potrebné postupovať aj v súčinnosti s inými subjektmi, navrhuje sa právna úprava, na základe ktorej bude MŽP oprávnené povoliť výnimku pre tieto subjekty, a to v prípade, ak je vyhlásená mimoriadna situácia

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Pripravujú sa zmeny pri obchodovaní s emisnými kvótami   

Dňa 29.4.2024 začalo MPK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo leg. procesu LP/2024/187).

Návrh zákona upravuje nové základné pojmy, zmeny bezodplatnej alokácie, postupné zrušenie bezodplatnej alokácie v letectve, využitie výnosu  z aukcií, platnosť emisných kvót, implementuje nízkouhlíkové mechanizmy, ustanovuje povinnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP) a ruší povinnosti okresných úradov. Návrhom zákona sa zavádza nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Zjednodušenie procesov pri výrube drevín

Dňa 24.4.2024 bol do NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač č. 282). 

Návrh zákona sa predkladá s cieľom zjednodušiť postup pri výrube drevín, odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie obyvateľov, ako aj odstrániť zásadné nedostatky v súčasnej právnej úprave, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

Návrhom zákona sa sleduje zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým (Ursus arctos), ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Predbežná informácia k novele vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov

Dňa 24.4.2024 začalo MPK k predbežnej informácii k návrhu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 383/2018 Z. z o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov (číslo legislatívneho procesu PI/2024/97).

Návrh vyhlášky preberá technické údaje a poznatky zapracované v materiáli „Metodika spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu“, ide najmä o oblasti týkajúce sa poradia biologickej vhodnosti typu spriechodnenia, určenie prietoku a monitorovanie hladiny v rybovode, úprava manipulačných poriadkov rybovodov z hľadiska sezóny migrácie rýb a migračná priechodnosť rybovodu a jej monitoring.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

    Výzva na predkladanie námetov na dekarbonizáciu priemyslu     

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravuje výzvu č.2 na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

V rámci pripravovanej výzvy majú priemyselné subjekty zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov EU ETS možnosť predkladať námety pre nastavenie výzvy na základe Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z POO. 

Námety je možné predkladať na e-mailovú adresu dekarbonizacia@enviro.gov.sk

Výzvu ministerstva nájdete na tomto odkaze.

    Pripravované zmeny ustanovení o obvyklej výške nájomného

Dňa 2.5.2024 začalo MPK k predbežnej informácii návrhu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo leg. procesu PI/2024/106).

Cieľom návrhu zákona je upraviť ustanovenia o obvyklej výške nájomného (OVN).

Zavedenie inštitútu OVN a jej následné uplatnenie v praxi bolo potrebné chápať v súvislosti s uzatváraním nových nájomných zmlúv na základe uplatnenia práva na ich prednostné uzavretie v zmysle vtedy platných ustanovení § 13 ods. 2 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z. Stanovená cena nájomného podľa OVN sa vzťahovala na všetkých nájomcov pri zasielaní návrhov nových nájomných zmlúv prenajímateľovi podľa § 13 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z., t.j. pri uplatnení si práva na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý doteraz nájomca užíval na základe uzavretej nájomnej zmluvy. 

Z aplikačnej praxe vyplynula potreba zverejnenia aktuálnych hodnôt OVN ešte pred zákonom stanoveným termínom k 30. júnu príslušného roka. Týmto návrhom zákona sa  tak zavedie tzv. inštitút „predbežného údaja o OVN“. Tento údaj sa bude zverejňovať každoročne k 30. aprílu príslušného roka. Nájomca bude mať možnosť do 15. mája príslušného roka požiadať okresný úrad o preverenie, či ním poskytnuté sumárne údaje o nájomnom, ktoré vstupujú do výpočtu OVN, boli pri výpočte aktuálnej OVN aj reálne zahrnuté. 

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

     OECD hodnotila environmentálnu výkonnosť Slovenska  

Sieť chránených území na Slovensku má viacero nedostatkov. Patrí medzi nich nízky podiel území národných parkov pod prísnou ochranou, prekrývajúce sa systémy ochrany, ktoré sú nesprávne nastavené a neprehľadné, a chýbajúce plány manažmentu. Vyplýva to z hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska, ktoré vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

OECD v správe pripomína, že minulé rozhodnutia o využívaní pôdy mali za následok veľké monokultúrne polia a odstránenie krajinných prvkov. Táto situácia pretrváva aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a biodiverzita v poľnohospodárskej pôde naďalej klesá. Odporúča pokračovať v presadzovaní prírode blízkeho lesníctva, tiež obnovovať trávnaté plochy, mokrade a iné ekosystémy a podporovať krajinné plánovanie. Slovensku ďalej radí vypracovať národnú stratégiu a akčný plán pre biodiverzitu do roku 2030. To podľa organizácie poskytuje príležitosť na posilnenie ambícií a strategického rámca pre biodiverzitu krajiny. OECD poukázala na to, že SR splnila svoje klimatické ciele na rok 2020, no vnútroštátne prognózy naznačujú, že nie je na ceste k nulovým emisiám.  

Viac o hodnotení OECD sa dočítate na tomto odkaze

     Pripravuje sa nová výzva Obnov dom Mini   

Minister životného prostredia má v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) pripraviť a vyhlásiť výzvu na čiastkovú obnovu rodinných domov - Obnov Dom Mini do 30. júna.

Pilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR čiastočnú obnovu najmenej 3060 rodinných domov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.  

Oprávnenými žiadateľmi budú fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov. Tie budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi.

O pripravovanej novej výzve Obnov dom Mini sa viac dočítate na tomto odkaze

    Bratislava má prvý komplexný klimatický plán   

Hlavné mesto Slovenska má svoj prvý komplexný klimatický plán. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030 a posilnenie ochrany obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami zmeny klímy.

Plán obsahuje 16 strategických priorít a 65 opatrení, ktoré sú organizované okolo štyroch strategických cieľov. Nejde len o opatrenia pre mesto a mestské organizácie, ale aj pre obyvateľov a firmy

Malo by ísť napríklad o zavedenie energetického manažmentu na budovách mesta, revitalizácia parkov a verejných priestorov, modernizácia električkových tratí, či výstavba nových nabíjacích staníc pre elektrické autá. 

Viac o klimatickom pláne sa dozviete na tomto odkaze.

______________________________________________________________________________

Monitoring za mesiac apríl 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.

 

______________________________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov 
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej 
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú 
právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária 
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

 

Viacej informacií tu.

Súvisiace články

Pavel s výhradami podepsal novelu k vyšší ochraně nejlepší zemědělské půdy

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy má do budoucna přinést novela, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Současně pr…

V rozvodně Babylon proběhl nácvik havárie transformátoru

V pátek 14. 6. 2024 proběhlo v transformovně Babylon společnosti ČEPS cvičení zaměřené na likvidaci požáru transformátoru. Jeho cí…

ČEZ Prodej chce domácnostem ukázat reálný potenciál úsporných technologií. Zákazníci se mohou do konce června registrovat o fotovoltaiku a tepelné čerpadlo zdarma

Jak moc může běžná česká domácnost v rodinném domě ušetřit díky správně zvolené fotovoltaice a tepelnému čerpadlu, chce ČEZ Prodej…

Elektrárny u Věžnic se lidem otevírají už tuto sobotu. ČEZ nabízí obcím na Vysočině spolupráci při dalším rozvoji větrné energetiky

V sobotu 22. června se veřejnosti otevře jedna z větrných elektráren u Věžnic poblíž Polné na Vysočině. Specialisté ČEZ zájemce pr…

Další teplárny vymění uhlí za ekologické zdroje energie, pomůže jim 20 miliard korun

Dvacet miliard korun z programu HEAT Modernizačního fondu podpoří teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje.

Kalendár akcií

KONFERENCE ENERGETIKA 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA

28. 10. 2024 09:00 - 30. 10. 2024 17:00
Zvolen
Vážená vedecká a odborná komunita, radi by sme Vás pozvali na 27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá tradične nadväzuje na predchádzajúc...

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 10:00 - 08. 11. 2024 12:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

Životní prostředí - prostředí pro život 2024

07. 11. 2024 09:00 - 08. 11. 2024 17:00
Ballingův sál Národní technické knihovny, Praha
Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak šir...

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83348
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1050
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika